หลักสูตรภาษาเยอรมันสำหรับการใช้งานทั่วไป

กับการเรียนรู้แบบที่ทันสมัย

 

สรุปหลักสูตร

 • สอบวัดระดับ (หากผู้เรียนต้องการ)
 • การสอบวัดผลและประเมินผลการเรียน
 • แนะนำระดับการเรียนของผู้เริ่มต้นเรียน
 • ระดับการเรียนแบ่งเป็นหกระดับ - เริ่มตั้งแต่ ระดับต้นถึงระดับสูง
 • ไวยากรณ์
 • คำศัพท์
 • การออกเสียง
 • การพูดและการฟัง
 • การอ่านและการเขียน
 • การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ

หนังสือเรียน แบบฝึกหัดสำหรับการข้อสอบและสื่อต่างๆมีพร้อมหากผู้เรียนต้องการ โดยหนังสือที่ใช้ในการเรียนจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายของผู้เรียนและระดับทางภาษาของผู้เรียน

 

ภาษาเยอรมันระดับ A1

เหตุผลหลักของผู้ที่สนใจเรียนภาษาเยอรมันเนื่องจากต้องเดินทางไปประเทศเยอรมนีเพื่อไปทำงาน การเพื่อศึกษาต่อ และเหตุผลอื่นๆ

ในบางกรณีผู้เรียนจำเป็นต้องผ่านการสอบระดับภาษาเพื่อใช้ในการขอวีซ่า เช่น ต้องได้คะแนนในระดับ A1 ถึง B1 ตามหลักเกณฑ์สากล ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

ภาษาเยอรมันสำหรับชาวต่างชาติ

หลักสูตรภาษาเยอรมันของโรงเรียน PLC มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านภาษาเยอรมัน โดยเน้นการพูด การฟัง และฝึกฝนการใช้ภาษา เช่น การสนทนาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งผู้เรียนที่ต้องการสอบในระดับ A1 เพื่อยื่นขอวีซ่า

 

 

สำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาเยอรมัน

 

โรงเรียน PLC เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาเยอรมันสำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาเยอรมันมาก่อน ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวพื้นฐานทางภาษาและคำศัพท์ต่าง ๆ โดยอาจารย์เจ้าของภาษาหรืออาจารย์คนไทย

 • การสร้างคำศัพท์
 • การฝึกฝนทางด้านการพูดและการฟัง
 • เรียนรู้การแต่งประโยคอย่างง่ายๆ

 

โดยหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นด้านทักษะทางภาษาและการสร้างความมั่นใจในการใช้งาน เช่น การพูด ฟัง และการแสดงบทบาทสมมติ โดยผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษาสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไปหรือเพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ

 

 

การวัดระดับภาษาของผู้เรียน

 

หากผู้เรียนเคยเรียนภาษาเยอรมันมาก่อน ผู้เรียนควรทำการทดสอบวัดระดับการเรียน เพื่อการเรียนหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน

โดยทางโรงเรียน PLC ได้ใช้ข้อสอบที่ได้มาตรฐานเพื่อวัดระดับทักษะทางภาษาของผู้เรียนให้ได้ผลคะแนนนี้เพื่อเทียบระดับตามเกณฑ์ของ CEFR

CEFR คือ กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เพื่อการเรียน การสอน และการประเมิน
โดย CEFR มีมาตราฐานสากลในการประเมินระดับทางภาษาซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัย ผู้จ้างงานและสถาบันทางด้านภาษา สำหรับการประเมินระดับภาษาเยอรมันนั้นจะใช้เกณฑ์ที่เรียกว่า Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (GeRS)

 

A1 - A2B1 - B2C1 - C2
ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง

 

ผลสอบ CEFR แบ่งออกเป็น 6ระดับ (รวมถึงระดับเริ่มต้น) โดยระดับภาษา CEFR ของผู้เรียนทางโรงเรียนPLCจะจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับระดับภาษาของผู้เรียน เช่น ระดับเริ่มต้น (New learner A0),ระดับต้น (Beginner) ระดับพื้นฐาน (Elementary) ระดับก่อนระดับกลาง (Pre-intermediate) ระดับกลาง(intermediate) ระดับสูงกว่าระดับกลาง (upper intermediate) และระดับสูง (Advanced)

 

 

จำนวนชั่วโมงเรียนที่ต้องเรียนของผู้เรียน

 

คำตอบนี้จะขึ้นอยู่กับผู้เรียนเรียนว่ามีความสม่ำเสมอและความต่อเนื่องในการเรียนไหน มีพัฒนาการดีแค่ไหน และมีเป้าหมายเรียนเพื่ออะไร

ถ้าหากเป้าหมายของผู้เรียนมีวัตถุประสงค์ที่จะเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสารโดยทั่วไปและหากผู้เรียนสนุกสนานมีความเข้าใจภาษาตามความสามารถจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถและพัฒนาการของผู้เรียนในชั้นเรียนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาทางด้านภาษา

การสอบเพื่อยื่นขอวีซ่า

การทดสอบภาษาเยอรมันเพื่อการขอยื่นวีซ่าผู้เรียนอาจะมีเวลาจำกัดในการเรียนเนื่องจากอยู่ระหว่างการยื่นขอวีซ่าหรือมีแผนการเดินทางไว้แล้ว ในบางกรณีที่ผู้เรียนไม่เคยเรียนภาษาเยอรมันมาก่อน หรือระดับความสามารถทางภาษาไม่อยู่ในระดับที่สามารถสอบเพื่อการยื่นขอวีซ่าได้ โดยปกติแล้วผู้เรียนที่ไม่เคยเรียนภาษาเยอรมันมาก่อนหากผู้เรียนต้องการเรียนให้ได้ระดับ A1 จะใช้เวลาในการเรียนประมาณ 80 ชั่วโมง ถึง 200 ชั่วโมง ซึ่งในหลักสูตรนี้จะมีการฝึกฝนในการทำข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน

 

ทักษะที่จำเป็นในการเรียนระดับต่าง ๆ

 

การทดสอบทางภาษาจะทดสอบทักษะทุกด้าน (การฟัง พูด อ่าน และ เขียน)

 • A0 - ผู้เรียนไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาเยอรมันเลย
 • A1 - ทักษะที่ผู้เรียนควรทราบในระดับนี้
  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจและตอบคำถามง่าย ๆ ได้
  • ผู้เรียนสามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ด้วยประโยคง่าย ๆ
  • ผู้เรียนสามารถแนะนำตัวเองและแนะนำผู้อื่นได้
  • ผู้เรียนสามารถถามและตอบคำถามทั่ว ๆ ไป เช่น “คุณอาศัยอยู่ที่ไหน”
  • ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้หากผู้ที่สื่อสารด้วยพูดช้า ๆและผู้เรียนสามารถนำมาปรับใช้กับตนเองได้
 • A2 - ผู้เรียนสามารถสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจำวันได้
 • B1 - ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนได้โดยไม่มีข้อบกพร่อง
 • B2 - ผู้เรียนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้
 • C1 - ผู้เรียนสามารถอ่านหนังสือพิมพ์หรือหนังสืออื่น ๆ ได้ และสามารถเขียนเรียงความได้
 

 

ราคาค่าลงทะเบียนเรียน

 

 

เรียนเดี่ยว คู่ หรือกลุ่ม

เรียนตัวต่อตัว สำหรับนักเรียนที่ต้องการเน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาที่รวดเร็ว

เรียนคู่ สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานทางด้านภาษาใกล้เคียงกันจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มีเพื่อนคอยช่วยเหลือกันในชั้นเรียน ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้สึกไม่โดดเดี่ยวในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน

เรียนกลุ่ม การเรียนกลุ่มจะเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียนได้หลากหลายและมีสังคมกับกลุ่มเพื่อนในชั้นเรียนซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนมีความสนุกสนานมากกว่า

ชั่วโมงเรียนและส่วนลด

โรงเรียน PLC มีจำนวนชั่วโมงเรียนที่มีความยืดหยุ่นโดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนเป็นระยะเวลานาน ผู้เรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่ผู้เรียนต้องการเพื่อความสะดวกกับเวลาและงบประมาณของผู้เรียน

หากนักเรียนมีเพื่อนที่ต้องการมาร่วมกลุ่มเรียนภาษาด้วย จะได้รับส่วนลด ถ้าสมัครเรียนแบบเป็นคู่ หรือ เป็นกลุ่ม (สามคนหรือมากกว่า) หรือสามารถสมัครเรียนกับกลุ่มที่ทางโรงเรียนมีอยู่แล้วก็ได้

ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนคอสร์ได้ โดยส่วนลดจะขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในชั้นเรียน (คู่หรือกลุ่ม)

เรียนภาษาเยอรมัน

เรียน ตัว ต่อ ตัว
 • ราคาต่อ 20 ชั่วโมง
 • เริ่มต้นที่ 11,900 บาท

 

หนังสือเรียน แบบฝึกหัดสำหรับการทำข้อสอบ และสื่อการเรียนต่าง ๆ (ราคานี้ไม่รวมสื่อการเรียน) โดยค่าหนังสือเรียนและสื่อการเรียนต่าง ๆ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบหลังที่ทราบระดับภาษาของผู้เรียนแล้ว

 

ติดต่อเราเพื่อสอบถามราคาและรายละเอียด

ส่วนลด: จำนวนชั่วโมงเรียนมีให้เลือกตั้งแต่ 10 ชั่วโมง, 20 ชั่วโมง และ 60 ชั่วโมง ส่วนลดขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่ลงทะเบียนและ จำนวนนักเรียนในชั้นเรียน .

สำหรับนักเรียนต่างชาติ: หากนักเรียนต้องการวีซ่านักเรียน (6 เดือนหรือ 1 ปี) นักเรียนต้องมาเรียนตามจำนวนชั่วโมงและจำนวนวันตามที่กฏหมายกำหนด

 

 

 

 

ติดต่อโรงเรียน PLC...

contact email 

ส่งข้อความถึงโรงเรียน PLC:
 

Online: ส่งชื่อ อีเมล์ และคำถามหรือข้อเสนอแนะ ทางโรงเรียน PLC จะตอบกลับหรือส่งข้อมูลรายละเอียดแก่ท่าน.

เยื่ยมชมโรงเรียน PLC: โทรสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการเรียน ตารางเรียน และโปรโมชั่นต่างๆ โดยพนักงานของเรามีความเป็นกันเองและการให้คำแนะนำกับผู้เรียน.

 

โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ พัทยา

 

 • โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทยา 194/10-11 หมู่ 9 ถนนพัทยากลาง ต.หนองปรือ อ. บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
 • เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 09.00 – 19.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.00 – 17.00 น
 • โทร : 038 421 819
 • มือถือ: 086 367 0757
 • แฟกซ์ : 038 360 175

 

 

 

PLC School Branches in Central and North Pattaya

 

Map PLC Pattaya Klang